Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Aktywny Samorząd 2018 - M I

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUL I

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Maksymalna kwota dofinansowania – 8.000 zł, udział własny 15% ceny brutto zakupu/usługi

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_O_modulI_A1_2018

Wniosek_P_modulI_A1_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Maksymalna kwota dofinansowania – 2.200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Udział własny -  25% ceny brutto zakupu/usługi

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_P__modulI_A2_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

 

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu/usługi .

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

     z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_O_modulI_B_1,2_2018

Wniosek_P__modulI_B1,2_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(DYSFUNKCJA_RUCHU)

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_B_(dysfunkcja_wzroku

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania – 3.000 zł

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_O_modulI_C_2_2018

Wniosek_P_modulI_C2_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C_(dysfunkcja_ruchu)_2018

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_P_modulI_C_3_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C___2018

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania w zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia  – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia  – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym  – 25.000 zł,

 z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie  zarekomendowana przez eksperta PFRON,

     w zadaniu nr 4  – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu nr 3,

 w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż  200 zł.

Udział własny - 10% ceny brutto zakupu/usługi  -  Zadania nr 3 i nr 4.

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_Modul_I_C_4_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

Zaswiadczenie_lekarskie_obszar_C_2018

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Maksymalna kwota dofinansowania – 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny - 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Formularze do wypełnienia:

Wniosek_P_modulI_D_2018

Zalacznik_nr_1_oswiadczenie_o_zgodzie_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Zalacznik_nr_2__oswiadczenie_o_dochodach_2018

 

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

 Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa powyżej, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

- pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.

zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I następuje w terminie:

 • od 15 maja  do 30 sierpnia 2018 roku.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Kolnie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu łomżyńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 862781334.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Kolnie oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu kolneńskiego  mogą składać wnioski o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny