Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Ogłoszenie z dnia 3 lipca 2020 r. o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć

Utworzono dnia 03.07.2020

Ogłoszenie z dnia 3 lipca 2020 r. o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2 osoby – umowa zlecenie)

I.            Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69,
 tel./fax 086 2781334, www.pcprkolno.pl

II.            Nazwa naboru i rodzaj zatrudnienia

Osoby prowadzące zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie),

III.            Do naboru może przystąpić osoba (jedna lub dwie osoby), która/e:

  a)      ukończyła/y studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

  b)      posiada/ją zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

  c)      ma/ją pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  d)      nie była/y karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV.            Wykaz niezbędnych dokumentów:

  a)      uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach) potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub w PCPR w Kolnie,

  b)      kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem jak powyżej

  c)      proponowana stawka za godzinę zegarową prowadzenia zajęć w kwocie brutto,

  d)    oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji opatrzone klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

V.            Zakres zadań do realizacji:

  a)      przygotowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod kierunkiem Dyrektora PCPR w Kolnie uwzględniającego aktualne wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

  b)      prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami programu i harmonogramem; w przypadku wyboru wersji dwóch zleceniobiorców zajęcia programu odziaływań korekcyjno-edukacyjnych powinny być prowadzone modelem „The Duluth Model”,

  c)      prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Dyrektora PCPR w Kolnie.

VI.            Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty jest cena brutto.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do prowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2020 r.”  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 20 lipca  2020 r. do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne mogą zostać zaproszeni do uszczegółowienia swoich ofert oraz omówienia zasad podejmowanej współpracy. Informacja o wyniku postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w PCPR w Kolnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie .

 

Krzysztof Sobiewski

Dyrektor PCPR w Kolnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 171

W poprzednim tygodniu: 193

W tym miesiącu: 535

W poprzednim miesiącu: 827

Wszystkich: 41147