Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Pomoc cudzoziemcom

Utworzono dnia 01.03.2022

INFORMACJA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań powiatu należy pomoc cudzoziemcom, mająca na celu wspieranie procesu ich integracji.

Komu przysługuje pomoc

Cudzoziemcowi, który:

1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Zasady udzielenia pomocy

1) pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na  miejsce zamieszkania cudzoziemca.

2) Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania  zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

3) Wniosek powinien zawierać:

- pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,

- pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem nie zwrócił się na terenie innego   województwa,

- pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

4)Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz
jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Formy pomocy

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

1) świadczenia pieniężne w wysokości od 721 zł do 1450 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
a) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) pracę socjalną;
4) poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
5) udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
6) inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidulanego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

Finansowanie pomocy

Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.

Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 246

W poprzednim tygodniu: 259

W tym miesiącu: 113

W poprzednim miesiącu: 1029

Wszystkich: 52694