Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2019 r.

Utworzono dnia 03.01.2019

 

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

w 2019 r.

 

ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

  1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy; (np. budowa lub modernizacja pochylni i dojścia do budynku, dostawa, zakup, montaż podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, poręczy,  uchwytów w ciągach komunikacyjnych, roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść, dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych).

2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3. obszar D (likwidacja barier transportowych):

 a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;

             b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

Dofinansowaniem objęty jest zakup fabrycznie nowych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych, np. mikrobusów , które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi , specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, autobusów 10-cio i więcej  miejscowych niskopodłogowych lub wyposażonych następnie w windę podjazd albo inne urządzenia dostosowujące pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych.

4. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe

6. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Ilekroć w programie jest mowa o:

beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt;

jednostkach  prowadzących warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587);

organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku: 

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

placówce edukacyjnej – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne,

 b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

d) szkoły ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

e) szkoły artystyczne,

f) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

g) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno
-wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

h) bursy lub internaty szkolne oraz biblioteki szkolne,

i) placówki oświatowo-wychowawcze,

j) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni, w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;

placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

projekcie – należy przez to rozumieć zespół zorganizowanych działań
na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do realizacji celów programu, obejmujący:

a) analizę stanu rzeczywistego, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych w projekcie,

b) terytorialny i rzeczowy zakres projektu,

c) działania mające na celu zmianę stanu istniejącego,

d) przewidywane rezultaty projektu,

e) harmonogram realizacji projektu,

f) budżet projektu z uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych,

g) inne informacje dotyczące projektu; 

spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:

 a) innym powiatem lub gminą

b) inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);

urzędach - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego;

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

 

INTENSYWNOŚĆ  POMOCY (2019)

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu dla powiatu kolneńskiego nie może przekroczyć:

1. w przypadku obszaru B – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu

2. w przypadku obszaru C –  50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu;

3.w przypadku obszaru D - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek

służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów

dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

4. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż  20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania

5.w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym

roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

 

REALIZATORZY

 

1. W przypadku obszarów programu B, C, D, F projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących wymienionych obszarów programu.

2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B,C,D, F programu określane są przez realizatorów programu. ( do 31 stycznia 2019 r.).

3. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczenia projektów dotyczących obszaru E programu.

4. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek  lub/i wystąpienie bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON (do 28 lutego 2019 r.).

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 116

W poprzednim tygodniu: 206

W tym miesiącu: 423

W poprzednim miesiącu: 990

Wszystkich: 22982