Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2023 r.

Utworzono dnia 13.12.2022

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

w 2023 r.

ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA

obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

obszaru D (likwidacja barier transportowych):

 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
 3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Ilekroć w programie jest mowa o:

beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego realizowany jest projekt;

jednostkach  prowadzących warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;

organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:

 1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

placówce edukacyjnej – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,
 2. szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
 4. szkoły artystyczne,
 5. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 6. młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 7. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

placówce służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego;

projekcie – należy przez to rozumieć zespół zorganizowanych działań
na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzających do realizacji celów programu, obejmujący:

a) analizę stanu rzeczywistego, z której wynikać będzie konieczność podjęcia działań opisanych w projekcie,

b) terytorialny i rzeczowy zakres projektu,

c) działania mające na celu zmianę stanu istniejącego,

d) przewidywane rezultaty projektu,

e) harmonogram realizacji projektu,

f) budżet projektu z uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych,

g) inne informacje dotyczące projektu; 

spółdzielni socjalnej osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:

 a) innym powiatem lub gminą

b) inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

środowiskowym domu samopomocy – należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, z późn. zm.);

urzędach - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

FORMY I ZAKRES POMOCY

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;

obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;

obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);

obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 26g, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

INTENSYWNOŚĆ  POMOCY (2023)

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu dla powiatu kolneńskiego nie może przekroczyć:

1. w przypadku obszaru A – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu (do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych);

2. w przypadku obszaru B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu, 35% w urzędach (do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);

2. w przypadku obszaru C –  70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu (do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku);

3.w przypadku obszaru D - 85% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek

służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 95% w przypadku projektów

dotyczących warsztatów terapii zajęciowej (do 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 330.000,00 zł dla autobusów);

4. w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 40% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania (do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu);

5.w przypadku obszaru F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej

6. w przypadku obszaru G -  50% wartości środków algorytmu planowanych w danym

roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

 

REALIZATORZY

 

1. W przypadku obszarów programu A i E projektodawca składa wniosek do właściwego oddziału terenowego PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących wymienionych obszarów programu

2. W przypadku obszarów programu B, C, D, F projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących wymienionych obszarów programu. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B,C,D, F programu określane są przez realizatorów programu. ( do 31 stycznia 2023 r.).

3. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek  lub/i wystąpienie bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON (do           1  marca 2023 r.).

 

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 226

W poprzednim tygodniu: 261

W tym miesiącu: 26

W poprzednim miesiącu: 1123

Wszystkich: 50676