Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Utworzono dnia 28.03.2019

Kolno, 28 marca 2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych.

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –likwidacja barier architektonicznych” na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

tel. – fax (086) 278- 13-34

e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

 

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu oferty.

 

 Dodatkowe informacje pod numerem: (086) 278-13-34.   

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ustala następujące warunki zamówienia:

 

I.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie lub sprawdzenie kosztorysów ofertowych na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania z zastosowaniem średnich cen rynkowych związanych z likwidacją barier architektonicznych,

- uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych wraz z opiniowaniem wykonywanych prac pod względem sztuki budowlanej.

 

II.Warunki udziału w postępowaniu.

  1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,

3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

   zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. koncesję, zezwolenie lub licencję;
  2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, z których to dokumentów ma wynikać fakt podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 Podania ceny jednostkowej netto i brutto oraz kwoty łącznej za wykonany lub sprawdzony kosztorys i odebraną pracę zawiązaną z likwidacją barier architektonicznych.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty uwzględniania wszystkie zobowiązania, musi być podania w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-, jeżeli występuje.

Cena zamówienia podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Kryteria oceny ofert.

   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium.

   Cena – 100 %

  1. Wynik

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia i dysponuje potencjałem technicznym i osobowym.

 

VI Termin wykonania zamówienia

Terminy wykonania zamówienia ustala się do 15 grudnia 2019 r.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Krzysztof Sobiewski.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej pod niżej wskazanymi adresami:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69;

 

e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

 

do dnia  05 kwietnia 2019r. do godz. 15 ºº.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 118

W poprzednim tygodniu: 141

W tym miesiącu: 534

W poprzednim miesiącu: 799

Wszystkich: 33067