Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Utworzono dnia 28.03.2019

Kolno, 28 marca 2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych.

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –likwidacja barier architektonicznych” na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

tel. – fax (086) 278- 13-34

e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

 

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 05 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu oferty.

 

 Dodatkowe informacje pod numerem: (086) 278-13-34.   

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ustala następujące warunki zamówienia:

 

I.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie lub sprawdzenie kosztorysów ofertowych na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania z zastosowaniem średnich cen rynkowych związanych z likwidacją barier architektonicznych,

- uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych wraz z opiniowaniem wykonywanych prac pod względem sztuki budowlanej.

 

II.Warunki udziału w postępowaniu.

  1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

  1. posiadają wiedzę i doświadczenie,

3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

   zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  1. koncesję, zezwolenie lub licencję;
  2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, z których to dokumentów ma wynikać fakt podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 Podania ceny jednostkowej netto i brutto oraz kwoty łącznej za wykonany lub sprawdzony kosztorys i odebraną pracę zawiązaną z likwidacją barier architektonicznych.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty uwzględniania wszystkie zobowiązania, musi być podania w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-, jeżeli występuje.

Cena zamówienia podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Kryteria oceny ofert.

   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium.

   Cena – 100 %

  1. Wynik

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia i dysponuje potencjałem technicznym i osobowym.

 

VI Termin wykonania zamówienia

Terminy wykonania zamówienia ustala się do 15 grudnia 2019 r.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Krzysztof Sobiewski.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej pod niżej wskazanymi adresami:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69;

 

e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

 

do dnia  05 kwietnia 2019r. do godz. 15 ºº.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 141

W poprzednim tygodniu: 208

W tym miesiącu: 373

W poprzednim miesiącu: 995

Wszystkich: 16267