Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Poradnictwo Specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne i socjalne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
 Świadczenie specjalistycznego poradnictwa odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69.

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLNIE
w ramach specjalistycznego poradnictwa w siedzibie jednostki przyjmują:

Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnychod poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

- poradnictwo w zakresie rehabilitacji społecznej, udzielanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, formach pomocy i instytucjach odpowiedzialnych za jej udzielenie.

Główny specjalista ( obszar pomocy społecznej i pieczy zastępczej) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

- poradnictwo w zakresie uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, procedura ustanowienia rodziny zastępczej, wymagania dotyczące kandydatów na rodziców zastępczych, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, usamodzielnianie wychowanków, przekazywanie informacji o prawach i uprawnieniach dla poszczególnych grup społecznych, wskazywanie instytucji i urzędów zajmujących się realizacją poszczególnych zadań, pomoc w redagowaniu pism do innych instytucji pomocy społecznej, a także udzielanie poradnictwa w rozwiązywaniu problemów życiowych zgłaszających się osób. 

Pedagog/ terapeuci / pracownik socjalny - – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

- poradnictwo w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych, w tym rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, udzielanie wsparcia pedagogicznego, udzielanie konsultacji wychowawczych, udzielanie informacji w zakresie specjalistycznej pomocy świadczonej przez PCPR oraz inne instytucje i organy, udzielanie informacji z zakresu mediacji rodzinnych, praca socjalna.

Prawnik udziela porad w piątki w godzinach 9.30 – 12.30

- udzielanie poradnictwa i pomocy głównie z zakresu prawa rodzinnego tj. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, sprawy rozwodowe, separacja, sprawy z zakresu ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej, sprawy za znęcanie się nad rodziną itp.

Psychologporadnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  ( 86 278 13 34 wew. 27 lub 86 270 12 99) lub osobistym

- pomoc psychologiczna, (poradnictwo, terapia),

- psychoterapia,

- psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,

- poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,

- konsultacje i terapia rodzinna.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w jednym punkcie stałym i pięciu punktach mobilnych pomocy prawnej, prowadzonych przez Powiat Kolneński od stycznia 2017r.

Harmonogram na 2018 r

 

Punkt stały nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. Nr 10, (parter).

CZYNNY

   

PONIEDZIAŁEK

900 - 1300

WTOREK

900 - 1300

ŚRODA

1300 - 1700

CZWARTEK

900 - 1300

PIĄTEK  

900 - 1300

          

    

DYŻURY PEŁNIĄ:

PONIEDZIAŁEK –ŚRODA – ADWOKAT

CZWARTEK – PIĄTEK – RADCA PRAWNY

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PUNKTY  MOBILNE  - DYŻURY PEŁNI RADCA PRAWNY

   

PONIEDZIAŁEK 900 – 1300

18–500 KOLNO, UL. SIENKIEWICZA 5 (BUDYNEK GOPS)

    

WTOREK 900 – 1300

18-525 TUROŚL, UL. JANA PAWŁA II 49 (BUDYNEK URZĘDU GMINY)

   

ŚRODA 900 – 1300

18-520 STAWISKI, UL. PLAC WOLNOŚCI 13/15 (URZĄD MIEJSKI)

   

CZWARTEK 900 – 1300

18-516 MAŁY PŁOCK, UL. T. CIBOROWSKIEGO 38 (BUDYNEK GOK)

   

PIĄTEK 900 – 1300

18-507 GRABOWO, UL. SZKOLNA 1 (BUDYNEK GOK)

      

Harmonogram odpracowania dni wolnych od pracy w Punkcie Mobilnym

 

  

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1) osobom,   którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.;

2) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 3) osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

4) osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) -  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

5) osobom, które nie ukończyły 26 lat - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

6) osobom. które ukończyły 65 lat- - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przepisie.

8) osobom, które są w ciąży

Oświadczenia są udostępnione  przez osoby udzielające pomocy prawnej  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny