Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie Drukuj
czwartek, 10 listopada 2016 09:34

Kolno, dnia 9 listopada 2016r.

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ul.Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

NIP: 2910054666

REGON: 450672828

Nr telefonu: 86 278 13 34

II. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Ubezpieczenie mienia (budynku ).

1. Wymagany zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie mienia firmy

- od ognia i innych żywiołów,

- ubezpieczenie szyb i i nnych przedmiotów od stłuczenia,

- klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

- klauzula dewastacji.

 

2. Wymagany okres ubezpieczenia:

Od 23 grudnia 2016 roku  do 22 grudnia  2017 roku , płatne jednorazowo, przelewem z terminem płatności 7 dni.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późn.zm.)

2. Składający oferty muszą dołączyć : Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez nich  pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń ( (kserokopia opatrzona pieczęcią „za zgodność z oryginałem” i podpis).

 

IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY:

Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia, cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli wykonawca ma zamiar zaproponować rabaty lub upusty powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową.Późniejsze propozycje obniżek np. w trakcie otwierania ofert będą przyjmowane do wiadomości jedynie w drodze negocjacji.

 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Ubezpieczyciel, który zaoferuje najlepsze warunki za kompleksowe ubezpieczenie mienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA :

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Obejmujące szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, deszczu ulewnego, dymu, fali uderzeniowej, gradu, huraganu, lawiny,  trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, zalania, zalegania śniegu lub lodu, zapadania się ziemi oraz powodzi.

 

1.Budynek –     600 000,00 zł

2.Szyby i inne przedmioty –   2 000,00 zł

3. Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie-  10 000,00 zł

4. Klauzula dewastacji -  2 000,00 zł

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, PODPISANIE UMOWY

Oferty należy składać w formie pisemnej, w siedzibie Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul.Wojska Polskiego 69, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta ubezpieczeniowa” lub drogą e-mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 23 listopada 2016 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2016 roku.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców telefonicznie oraz ogłosi wyniki na stronie internetowej PCPR  w Kolnie.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania o wynikach wyboru ubezpieczyciela.

W przypadku gdy Wykonawca , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Pliki do pobrania

Oferta ubezpieczenie

Oswiadczenie do oferty

Zapytanie ofertowe

 

 

Dytektor PCPR

Krzysztof Sobiewski

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski