Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Ogłoszenie o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych Drukuj
środa, 05 kwietnia 2017 21:42

Ogłoszenie z dnia 5 kwietnia 2017 r. o naborze kandydatów do prowadzenia zajęć

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2 osoby – umowa zlecenie)

I.            Nazwa i adres jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, tel/fax 0862781334, www.pcprkolno.pl

II.            Nazwa naboru i rodzaj zatrudnienia

Osoby prowadzące zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (umowa zlecenie)

III.            Do naboru może przystąpić osoba, która:

a)      ukończyła studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji,

 

b)      posiada zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

c)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d)      nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV.            Wykaz niezbędnych dokumentów:

a)      uwierzytelnione kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o ukończonych studiach) potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie lub w PCPR w Kolnie,

b)      kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem jak powyżej,

c)      kserokopia dowodu osobistego,

d)      proponowana stawka za godzinę zegarową prowadzenia zajęć w kwocie brutto,

e)      oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji opatrzone klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz podpisane własnoręcznie przez kandydata

V.            Zakres zadań do realizacji:

a)      przygotowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pod kierunkiem Dyrektora PCPR w Kolnie uwzględniającego wszystkie wytyczne Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,

b)      prowadzenie zajęć dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z założeniami programu i harmonogramem,

c)      prowadzenie dokumentacji i przeprowadzenie ewaluacji programu zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Dyrektora PCPR w Kolnie.

VI.            Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty jest cena brutto.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do prowadzenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych”  w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 lub za pośrednictwem poczty w terminie do 18 kwietnia 2017 r. do godziny 15.30. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymagania formalne mogą zostać zaproszeni do uszczegółowienia swoich ofert oraz omówienia zasad podejmowanej współpracy. Informacja o wyniku postępowania zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w PCPR w Kolnie oraz Biuletynie Informacji Publicznej powiatu .

Krzysztof Sobiewski

Dyrektor PCPR

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1958 r. A.D.:
Decyzją Sądu Najwyższego zabroniono w USA segregacji rasowej w szkołach.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski