Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku Drukuj
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:45

Kolno, dnia 6 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

2) uszczegółowiony projekt budowlany – wykonawczy, dla ww. branż;

3) szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż;

4) kosztorysy inwestorskie – oddzielne dla poszczególnych branż – opracowane zgodnie z

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

 

budowlanych  określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr

130, poz. 1389);

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

6) projekty wystroju wnętrz i małej architektury;

7) instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń.

 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z koncepcją udostępnioną przez zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technice tradycyjnej (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej.

4. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi:

1) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  z 2012r. poz. 462 z późn. zm.);

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1129);

3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422);

4) projektem Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Dokumentacja projektowa musi posiadać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W ramach projektowanych robót planuje się wykonanie m. in.:

- dobudowy klatki schodowej wraz z windą osobową,

- przebudowy wejścia, holu głównego i szatni,

- wymiany stolarki drzwiowej i okiennej na stolarkę odpowiadającą wymogom stawianym tego typu obiektom,

-  termomodernizacji ścian zewnętrznych, wymiany stropodachu,

- zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

6. Opracowania projektowe należy wykonać w 5 egzemplarzach (graficznej i opisowej) oraz w formie elektronicznej. a kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz instrukcje w 3 egzemplarzach.

7. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku.

8. W celu przekazania wszystkich istotnych informacji dotyczących niniejszego zamówienia

Zamawiający zaprasza potencjalnych wykonawców zamówienia na zebranie w dniach 10-11. kwietnia 2017r.  o godz.10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 69.

9. Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Dyrektor PCPR w Kolnie –  Krzysztof Sobiewski, tel. : 86 278 13 34, 502 768 011.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.

11. Termin realizacji zamówienia 60 dni od daty zawarcia umowy.

12. Oferta Wykonawcy winna zawierać:

- oferowaną cenę brutto za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają stosowne

kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenia do realizacji zamówienia (przed zawarciem umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu uprawnienia budowlane wszystkich projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego);

- oświadczenie o akceptacji warunków niniejszego postępowania oraz zobowiązanie w razie wyboru oferty do zawarcia umowy o treści jak w załączniku do niniejszego zapytania;

- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

- zaświadczenie o przynależności oferenta do właściwej izby samorządu zawodowego,

- wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień o podobnym charakterze z podaniem dat ich realizacji, zakresu oraz odbiorców.

13. Ofertę p. n . „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” należy złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, w terminie do 14  kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Krzysztof Sobiewski

Dyrektor PCPR

 

 

 

Więcej informacji w załącznikach

koncepcja.zip

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1949 r. A.D.:
ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bombą atomową.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski