Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ogłasza nabór na stanowisko-księgowy (1/2 etatu). Drukuj
środa, 17 maja 2017 14:52

O G Ł O S Z E N I E
z dnia 17 maja 2017 r.

Dyrektor  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ogłasza nabór na  stanowisko-księgowy (1/2 etatu).

1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

18-500 Kolno, ul. Wojska  Polskiego 69

 

2. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na

stanowisku, stosownie do opisu stanowiska,

2) minimum 2-letni staż pracy,

3) posiada obywatelstwo polskie,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

5) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

 

3.  Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) znajomość przepisów:

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy prawo zamówień publicznych ,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

2) umiejętność obsługi programów:

- finansowo-księgowych,

- aplikacji biurowych pakietu MS Office,

- aplikacji Home Banking,

- aplikacji Płatnik,

- aplikacji elektronicznego zarządzania dokumentami SmartDoc.

3) odpowiedzialność, dokładność, terminowość, umiejętność pracy w zespole.

4. Zakres zadań i obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1) sporządzanie listy płac oraz zestawień i raportów z zakresu administracji płac w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Kolonie, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie w Kolnie,

2) rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne,

3) prowadzenie spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

4) sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, związanych ze sprawami

pracowniczymi,

5) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

6) sporządzanie informacji PIT-11 pracowników o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek

dochodowy oraz wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,

7) aktualizowanie  spisów inwentarzowych dla pracowników za powierzone mienie,

8) prowadzenie na bieżąco książek inwentarzowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Kolnie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie,

9) w zakresie zaangażowania pracowników:

- wypełnianie druków dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz zapoznanie pracownika z

obowiązującymi przepisami dotyczącymi regulaminu pracy, przestrzegania tajemnicy państwowej i

służbowej, odpowiedzialności materialnej,

- dokonywanie prawidłowego zaszeregowania pracownika zgodnie z obowiązującymi

taryfikatorami,

- przy sporządzaniu umów o pracę przestrzegać obowiązującego w Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Kolnie - Regulaminu wynagrodzenia,

10) w zakresie zmian osobowych i płac:

- sporządzenie i doręczanie pism dotyczących zmian wynagrodzeń oraz innych zmian wynikających

ze stosunku pracy,

- wydanie pracownikowi świadectwa pracy i innych niezbędnych dokumentów osobowych,

- na bieżąco nanosić zmiany w rejestrach kadrowych,

 

 

11) w zakresie praw osobowych:

- prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych,

- obsługiwanie korespondencji dotyczącej kadr,

12) prowadzenie ewidencji obecności w pracy:

- naliczanie i rozliczanie pracowniczych urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych,

- rozliczanie czasu pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie i

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie,

- wyjaśnienie nieobecności pracowników,

13) opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych i udzielanie ich zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa pracy,

14) pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

15) zastępowanie głównego księgowego podczas jego usprawiedliwionej nieobecności,

16) wypełnianie wniosków na emerytury i renty dla pracowników,

17) prowadzenie pełnej dokumentacji najemców mieszkań przy Powiatowym Centrum Pomocy

Rodzinie w Kolnie, w tym:

- sporządzanie umów najmu lokalu,

- wystawianie rachunków za czynsz, media i energię cieplną,

- bieżące informowanie mieszkańców o wszelkich zmianach w wysokości opłat za lokal mieszkalny,

18) obsługa systemu EZD, służącego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w

Rodzinie w Kolnie -stanowisko: sekretariat, księgowy,

19) prowadzenie dziennika korespondencji, ewidencji  wyjść w godzinach służbowych oraz  pocztowej

książki nadawczej,

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

5. Dokumenty wymagane w ramach naboru :

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru

załączonego do ogłoszenia,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych*,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za

umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne  przestępstwo skarbowe*,

8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych*,

9) oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

* Wyżej wymienione oświadczenia powinny zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 oraz oświadczenia wymienione w pkt. 6-9 muszą być odręcznie podpisane przez kandydata.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar czasu pracy- 1/2 etatu,

2) miejsce pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500

Kolno, budynek jednopiętrowy bez windy,

3) praca administracyjno – biurowa przy komputerze,

4) nadawanie przesyłek pocztowych na poczcie.

 

7. Wskaźnik zatrudnienia.

Spełnienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie w Kolnie – wskaźnik nie osiągnął 6 % w miesiącu kwietniu 2017 r.

 

 

8. Termin i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko – księgowy” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 29 maja 2017 r., do godz. 1500.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje.

1) informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku

przeprowadzonego naboru zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatu Kolneńskiego pod adresem http://bip.st.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy

ogłoszeń w siedzibie Centrum,

2) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie) o

terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

3) oferty zawierające braki formalne – podlegają odrzuceniu i kandydat nie jest dopuszczony do

dalszego postępowania w sprawie naboru,

4) osoba wybrana do zatrudnienia  będzie zobowiązana do przedstawienia oryginałów dokumentów

(do wglądu) potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,

5) pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu

przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.

Dz. U. z 2016 r., poz. 902) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19

w/w ustawy.

 

 

Kolno, dn. 17 maja 2017 r.

 

 

Dyrektor PCPR w Kolnie

 

Krzysztof  Sobiewski

 

 

 

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1949 r. A.D.:
ZSRR przeprowadził pierwszą próbę z bombą atomową.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski