Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych. Drukuj
poniedziałek, 27 marca 2017 11:03

Kolno, 27 marca 2017 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie –likwidacja barier architektonicznych” na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69

18-500 Kolno

tel. – fax (086) 278- 13-34

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 07 kwietnia 2017r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu oferty.

Dodatkowe informacje pod numerem: (086) 278-13-34.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ustala następujące warunki zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie lub sprawdzenie kosztorysów ofertowych na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania z zastosowaniem średnich cen rynkowych związanych z likwidacją barier architektonicznych,

- uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych wraz z opiniowaniem wykonywanych prac pod względem sztuki budowlanej.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

3.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. koncesję, zezwolenie lub licencję;

2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, z których to dokumentów ma wynikać fakt podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej;

3. oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz potencjał techniczny, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

Podania ceny jednostkowej netto i brutto oraz kwoty łącznej za wykonany lub sprawdzony kosztorys i odebraną pracę związaną z likwidacją barier architektonicznych.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-, jeżeli występuje.

Cena zamówienia podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Kryteria oceny ofert.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium.

Cena – 100 %

2. Wynik

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia i dysponuje potencjałem technicznym i osobowym.

 

VI. Termin wykonania zamówienia

Terminy wykonania zamówienia ustala się do 15 grudnia 2017 r.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Krzysztof Sobiewski.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69

do dnia  07 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.

 

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1918 r. A.D.:
Rada Komisarzy Ludowych w Rosji wydała dekret o anulowaniu traktatów rozbiorowych Polski.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski