Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych.

Utworzono dnia 10.02.2023

Kolno, dn. 10 lutego 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych.

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kosztorysów budowlanych oraz uczestniczenie w odbiorach prac związanych  z likwidacją barier architektonicznych u osób indywidualnych. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – likwidacja barier architektonicznych” na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wojska Polskiego 69 D

18-500 Kolno

tel. (086) 278- 13-34

e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

 

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

Decyduje data wpływu oferty.

Dodatkowe informacje pod numerem: (086) 278-13-34 -Krzysztof Sobiewski  

 

                                                                                                                      Krzysztof Sobiewski

Dyrektor PCPR w Kolnie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ustala następujące warunki zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie lub sprawdzenie kosztorysów ofertowych na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania z zastosowaniem średnich cen rynkowych związanych z likwidacją barier architektonicznych,

- uczestniczenie w odbiorach prac związanych z likwidacją barier architektonicznych wraz z opiniowaniem wykonywanych prac pod względem sztuki budowlanej.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu.

    Warunki udziału w postępowaniu.

    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2. posiadają wiedzę i doświadczenie,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

    zamówienia.

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. koncesję, zezwolenie lub licencję (kserokopia);

2. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, z których to dokumentów ma 

   wynikać fakt podstawy do prowadzenia działalności gospodarczej;

3. oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz potencjał techniczny,

    że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 Podania ceny jednostkowej netto i brutto oraz kwoty łącznej za wykonany lub sprawdzony kosztorys i odebraną pracę zawiązaną z likwidacją barier architektonicznych.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty uwzględniania wszystkie zobowiązania, musi być podania w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-, jeżeli występuje.

Cena zamówienia podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.Kryteria oceny ofert.

   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionego kryterium.

   Cena – 100 %

2. Wynik.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za całość zamówienia i dysponuje potencjałem technicznym i osobowym.

 

VI. Termin wykonania zamówienia

Terminy wykonania zamówienia ustala się do 15 grudnia 2025 r.

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Krzysztof Sobiewski.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać w wersji papierowej lub elektronicznej pod niżej wskazanymi adresami:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 D lub e-mail: pcpr@powiatkolno.pl

 

do dnia  17 lutego 2023 r. do godz. 15 ºº. Aplikacje złożone po wyznaczonym terminie nie będą

rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

- rekrutacja: umowa zlecenie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 ze zm.) - zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 69 D, 18-500 Kolno, nr (86) 278 13 34, adres email: pcpr@powiatkolno
  2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/ Pani uprawnień, może się Pan/ Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – adres poczty elektronicznej: iod@powiatkolno.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Część danych osobowych jest zbierana ze względu na ciążące na administratorze obowiązki prawne.

Pozostałe dane osobowe niewymagające w/w podstaw prawnych będą przetwarzane w celu bieżącej rekrutacji na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciutych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe  nie będą ujawnione odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, zgodnie z kategorią archiwalną. Dane osobowe pozostałych kandydatów podlegają zwrotowi, bądź zniszczeniu po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
  3. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do podjęcia działań rekrutacyjnych.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 173

W poprzednim tygodniu: 160

W tym miesiącu: 577

W poprzednim miesiącu: 994

Wszystkich: 59638