Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

WSPIERANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

WSPIERANIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka są w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej wspierani przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej bądź, w przypadku rodzin które nie wybrały współpracy z koordynatorem, przez wyznaczonego pracownika organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, w zależności od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb oraz w siedzibie PCPR w Kolnie. 

Koordynator pozostaje również w stałym kontakcie z sądem, placówkami edukacyjnymi, medycznymi i innymi współpracującymi z rodziną zastępczą. Dla każdego dziecka koordynator wraz z rodziną zastępczą opracowuje plan pomocy dziecku, w którym zostają zawarte cele i zadania do realizacji na czas pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 Pracownicy wspierający rodziny zastępcze organizują posiedzenia w spawie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w celu:

  • ustalenia aktualnej sytuacji dziecka
  • analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną
  • modyfikowania plany pomocy dziecku
  • monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie
  • oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb
  • oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W posiedzeniach biorą udział rodziny zastępcze, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej współpracujący z opiekunem zastępczym, rodzice dziecka, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej wspierający rodziców w zakresie przejęcia opieki nad dzieckiem, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, szkoły, przedszkola, żłobka, placówki wsparcia dziennego i inne osoby ważne dla dziecka.

 

WSPIERANIE PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW

RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wsparcie przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub głównego specjalistę  pełnoletnich wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia rozpoczyna się jeszcze przed osiągnięciem przez nich pełnoletniości.

Koordynator/ główny specjalista na rok przed osiągnięciem pełnoletności przez wychowanka pozostającego w pieczy zastępczej przygotowuje go do procesu usamodzielnia omawiając poszczególne jego etapy. Co najmniej na rok przed osiągnięciem pełnoletności koordynator pomaga mu wskazać opiekuna procesu usamodzielnienia. Wybór jest zatwierdzany przez Dyrektora PCPR. Następnie co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek przy udziale opiekuna usamodzielnienia oraz przy wsparciu koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej opracowuje indywidualny program usamodzielnia, który także jest zatwierdzany przez Dyrektora PCPR

Koordynator/ główny specjalista pozostaje w stałym kontakcie osobistym, telefonicznym, mailowym z pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej, także tym pozostającym po osiągnięciu pełnoletności w dotychczasowej rodzinie zastępczej za jej zgodą. Wspiera go w procesie usamodzielnienia, realizacji indywidualnego programu usamodzielniania, udziela mu wsparcia w zakresie zdiagnozowanych, a także zgłoszonych przez niego potrzeb.

Częstotliwość i intensywność kontaktu koordynatora/ głównego specjalisty z wychowankiem jest zawsze ustalana indywidualnie według potrzeb. Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania osoby usamodzielnianej lub siedzibie PCPR w Kolnie.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny