Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

KIEROWANIE DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOLNIE

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi, o których mowa powyżej obejmują w szczególności:

 1) trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

 6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

7) niezbędną opiekę;

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

9)  inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, tryb kierowania i przyjmowania do środowiskowych domów samopomocy, standardy usług świadczonych przez środowiskowe domy samopomocy reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm. ).

Jak otrzymać skierowanie do ŚDS:

 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,
 • do wniosku dołączyć trzeba wymagane dokumenty (patrz niżej),
 • wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to skierowanie,
 • pracownik socjalny, po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby, która stara się o skierowanie do ŚDS,
 • ośrodek pomocy społecznej przekazuje komplet dokumentów razem z wywiadem środowiskowym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, po analizie dokumentacji osoby starającej się o miejsce w ŚDS, wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu i odpłatności lub decyzję odmowną,
 • pierwsza decyzja o skierowaniu osoby do ŚDS wydawana jest na czas określony (nie dłużej niż 3 miesiące), aby zespół ŚDS określił potrzeby osoby i zaproponował dla niej indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego oraz czas potrzebny do jego realizacji,
 • po dokonaniu w/w oceny, następna decyzja o uczestnictwie w zajęciach ŚDS wydawana jest także na czas określony, uzgodniony z kierownikiem ŚDS, potrzebny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (napisany własnoręcznie) o skierowanie osoby do Środowiskowego Domu Samopomocy,
 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, w miejscu zamieszkania tej osoby (dołącza ośrodek pomocy społecznej),
 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba ubiegająca się o skierowanie takie posiada.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny