Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Poradnictwo Specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne, rodzinne i socjalne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
 Świadczenie specjalistycznego poradnictwa odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69.

W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLNIE
w ramach specjalistycznego poradnictwa w siedzibie jednostki przyjmują:

Główny specjalista ds. osób niepełnosprawnychod poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

- poradnictwo w zakresie rehabilitacji społecznej, udzielanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, formach pomocy i instytucjach odpowiedzialnych za jej udzielenie.

Główny specjalista ( obszar pomocy społecznej i pieczy zastępczej) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

- poradnictwo w zakresie uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, procedura ustanowienia rodziny zastępczej, wymagania dotyczące kandydatów na rodziców zastępczych, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, usamodzielnianie wychowanków, przekazywanie informacji o prawach i uprawnieniach dla poszczególnych grup społecznych, wskazywanie instytucji i urzędów zajmujących się realizacją poszczególnych zadań, pomoc w redagowaniu pism do innych instytucji pomocy społecznej, a także udzielanie poradnictwa w rozwiązywaniu problemów życiowych zgłaszających się osób. 

Pedagog/ terapeuci / pracownik socjalny - – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

- poradnictwo w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych, w tym rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie, udzielanie wsparcia pedagogicznego, udzielanie konsultacji wychowawczych, udzielanie informacji w zakresie specjalistycznej pomocy świadczonej przez PCPR oraz inne instytucje i organy, udzielanie informacji z zakresu mediacji rodzinnych, praca socjalna.

Prawnik udziela porad w piątki w godzinach 9.30 – 12.30

- udzielanie poradnictwa i pomocy głównie z zakresu prawa rodzinnego tj. dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, sprawy rozwodowe, separacja, sprawy z zakresu ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej, sprawy za znęcanie się nad rodziną itp.

Psychologporadnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  ( 86 278 13 34 wew. 27 lub 86 270 12 99) lub osobistym

- pomoc psychologiczna, (poradnictwo, terapia),

- psychoterapia,

- psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,

- poradnictwo i terapia indywidualna dzieci, młodzieży, dorosłych,

- konsultacje i terapia rodzinna.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w jednym punkcie stałym i pięciu punktach mobilnych pomocy prawnej, prowadzonych przez Powiat Kolneński od stycznia 2017r.

Harmonogram na 2018 r

 

Punkt stały nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno, pok. Nr 10, (parter).

CZYNNY

   

PONIEDZIAŁEK

900 - 1300

WTOREK

900 - 1300

ŚRODA

1300 - 1700

CZWARTEK

900 - 1300

PIĄTEK  

900 - 1300

          

    

DYŻURY PEŁNIĄ:

PONIEDZIAŁEK –ŚRODA – ADWOKAT

CZWARTEK – PIĄTEK – RADCA PRAWNY

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PUNKTY  MOBILNE  - DYŻURY PEŁNI RADCA PRAWNY

   

PONIEDZIAŁEK 900 – 1300

18–500 KOLNO, UL. SIENKIEWICZA 5 (BUDYNEK GOPS)

    

WTOREK 900 – 1300

18-525 TUROŚL, UL. JANA PAWŁA II 49 (BUDYNEK URZĘDU GMINY)

   

ŚRODA 900 – 1300

18-520 STAWISKI, UL. PLAC WOLNOŚCI 13/15 (URZĄD MIEJSKI)

   

CZWARTEK 900 – 1300

18-516 MAŁY PŁOCK, UL. T. CIBOROWSKIEGO 38 (BUDYNEK GOK)

   

PIĄTEK 900 – 1300

18-507 GRABOWO, UL. SZKOLNA 1 (BUDYNEK GOK)

      

Harmonogram odpracowania dni wolnych od pracy w Punkcie Mobilnym

 

  

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255)  nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

1) osobom,   którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia  - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.;

2) osobom, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

 3) osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693) - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

4) osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) -  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

5) osobom, które nie ukończyły 26 lat - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

6) osobom. które ukończyły 65 lat- - osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz składa właściwe pisemne oświadczenie,

7) osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty-  osoba uprawniona z tego tytułu, prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w przepisie.

8) osobom, które są w ciąży

Oświadczenia są udostępnione  przez osoby udzielające pomocy prawnej  w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

AKTUALNOŚCI:

dzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

Utworzono dnia 24.01.2023
UWAGA ! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w powiecie kolneńskim odbywa się w systemie stacjonarnym. Adwokaci, Radcowie Prawni świadczą pomoc prawną zgodnie z harmonogramem obowiązującym w roku...
czytaj dalej... na temat: dzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Utworzono dnia 15.02.2019
                    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Opis usługi Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w...
czytaj dalej... na temat: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny