Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

INFORMATOR Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

Utworzono dnia 08.12.2021

INFORMATOR

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Kolneńskiego

             Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie wpisuje się w założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego na lata 2016- 2020, który jest realizacją art. 6. ust.3 i 4 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218).

            Podstawowym celem programu jest powstrzymanie przemocy w rodzinie, jest on ukierunkowany na rozpoznanie i zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc.

Założenia do tworzenia programu opierają się na aktualnym stanie wiedzy na temat przemocy domowej i prowadzą do stwierdzenia, że:

  • przemoc domowa jest wyuczonym zachowaniem, które przynosi zyski i straty dla sprawcy,
  • przemoc domowa ma uwarunkowania kulturowe – jest tolerowana i wzmacniana przez postawy i poglądy ludzi, jest zakorzeniona we wzorach postępowania przekazywanych z pokolenia na pokolenie,
  • przemoc domowa jest szkodliwym i raniącym nadużyciem siły i władzy oraz dąży do kontrolowania i zniewolenia osoby zależnej,
  • stosowanie przemocy nie może być usprawiedliwione stwierdzeniem, ze była ona skutkiem prowokacji ze strony ofiary,
  • stosowanie przemocy jest wyborem, za który sprawca ponosi odpowiedzialność moralną i prawną,
  • nie stosowania przemocy domowej można się nauczyć.

Mając na uwadze powyższe założenia, program opiera się na współczesnych rozwiązaniach uwzględniających podejście integracyjne, łączące wybrane elementy tradycyjnych modeli pracy ze sprawcami przemocy, do których należą:

- edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających
się przemocy,

- promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,

- stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,

-uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

Cele programu:

Cel główny: zastąpienie stosowania dotychczasowych zachowań przemocowych, zachowaniami alternatywnymi w relacji z osobami bliskimi, wielostronna interwencja skierowana na zmianę zachowań uczestników programu.

Cele szczegółowe:

-wyuczenie społecznie pożądanych zachowań – podstawowych umiejętności prospołecznych,

-wyuczenie kontrolowania złości poprzez identyfikację czynników wyzwalających, sygnałów

   poprzedzających czasowych, sytuacyjnych, fizycznych,

-zwiększenie poczucia odpowiedzialności, przyzwoitości oraz uwzględnienie potrzeb i praw

   innych osób.

Uczestnicy programu:

Adresatami niniejszego programu są osoby stosujące przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie faktu stosowania przemocy
w rodzinie. Uczestnikami programu mogą być:

-osoby dobrowolnie zgłaszające się na zajęcia,

-osoby skierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie, korzystające
z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,

-osoby skierowane przez instytucje lub zespoły interdyscyplinarne w związku z prowadzoną procedurą Niebieskie Karty.

Reguły uczestnictwa w programie:

            Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa, który zawiera między innymi:

-wymogi systematycznej obecności na zajęciach oraz sankcje za uchylanie się od udziału,

-zobowiązanie do powstrzymywania się od zachowań przemocowych,

-zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych,

-obowiązek do bezpośredniego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania
w trakcie zajęć,

-uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie.

 

Czas trwania programu:

Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych (w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu -  1 godzina zegarowa oraz 39 godzin zegarowych zajęć grupowych dla uczestników programu), a przerwy między nimi nie mogą być dłuższe niż 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się przez okres około 2,5 miesiąca.

Zakładane rezultaty:

Działania diagnostyczne i edukacyjne mają przyczynić się do:

-uświadomienia czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje,

-uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,

-nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania agresji,

-nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,

-nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie..

Monitoring i ewaluacja:

            Zachowania uczestników są monitorwane w trakcie zajęć przez osoby prowadzące oraz po ich ukończeniu poprzez kontakt z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych oraz innych instytucji, które zajmują się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizator programu i nabór uczestników:

            Realizatorem programu dla osób z terenu powiatu kolneńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69 D, 18-500 Kolno.

Kwalifikacje osób zainteresowanych udziałem odbywają się:

- w każdy wtorek i piątek w godz. 7.30- 9.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

-telefonicznie: 86 278 13 34

-poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną: pcpr@powiatkolno.pl.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Podmioty realizujące program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego w 2021 r.

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

ulica

kod

miasto

telefon

fax

e-mail

www

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

 Powiat kolneński

Wojska Polskiego 69 D

 18-500

 

Kolno

86 278 13 34

86 278 12 99

 86 278 13 34

 pcpr@powiatkolno.pl

 www.pcprkolno.pl

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny