Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Osoby Niepełnosprawne

Powiat kolneński jest miejscem zamieszkania 4 964 osób niepełnosprawnych. Około 5% populacji to dzieci niepełnosprawne. Większość osób niepełnosprawnych mieszka na wsiach, gdzie ma utrudniony dostęp do opieki medycznej, pomocy rehabilitacyjnej, czy usług edukacyjnych. Instytucje świadczące szeroką rozumianą pomoc w zakresie uprawnień jak i dostępnych form pomocy przysługujących osobom niepełnosprawnym skupione są głównie na terenie Kolna – miasta powiatowego oraz w miejscowościach gminnych. W Kolnie mieszczą się: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Warsztaty Terapii Zajęciowej, w miejscowościach gminnych są to głownie ośrodki pomocy społecznej. Na pomoc Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie liczyć mogą zarówno indywidualne osoby niepełnosprawne w zakresie przysługujących im uprawnień, przystosowania najbliższego środowiska do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, zaopatrzenia w niezbędny do rehabilitacji sprzęt , jak również  organizacje zajmujące się problematyką osób niepełnosprawnych.

Pomoc Centrum oferowana jest również w zakresie kierowania osób niepełnosprawnych do odpowiednich instytucji w zależności o zgłoszonych problemów i potrzeb.

 

Źródłem utrzymania zdecydowanej większości osób niepełnosprawnych na terenie powiatu są świadczenia społeczne: renty, emerytury i zasiłki, bądź pozostaję one utrzymaniu. Jedynie dla znikomej części tej populacji  źródło utrzymania stanowi praca. Zatrudnienie w powiecie kolneńskim osób niepełnosprawnych odbywa się głównie poprzez dwie formy: zatrudnienie w zakładzie pracy chronionej (jedynym na terenie powiatu) oraz otwartym rynku pracy. Pod względem długotrwałości bezrobocia sytuacja osób niepełnosprawnych jako ogółu nie jest zdecydowanie gorsza od sytuacji ogółu osób sprawnych. Podobnie jak w przypadku osób sprawnych, czas przebywania osób niepełnosprawnych w ewidencji urzędu pracy wyraźnie spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Wciąż zdecydowanie najtrudniej jest znaleźć pracę osobom z upośledzeniem umysłowym. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych przez pracę stanowi w powiecie  bardzo  trudne do realizacji zadanie. Czynnikami mającymi niekorzystny wpływ na jego realizację są zarówno , z jednej strony,  trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, wysoki poziom bezrobocia i niechęć pracodawców, z drugiej strony,  niski poziom wykształcenia, słabe motywacje osób niepełnosprawnych, bariery instytucjonalno - infrastrukturalne.

 

Pomoc w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oferowana jest na terenie powiatu głównie przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych oraz poprzez różnorodne formy programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dofinansowania - wyszczególnienie

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

 

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, której celem jest przede wszystkim ogólna poprawa sprawności, wyrobienie  zaradności,  pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  do turnusu mogą otrzymać:

 

1.     osoby w wieku powyżej 16 roku życia z aktualnym orzeczeniem o:

a.      stopniu niepełnosprawności,

b.     grupie inwalidzkiej,

c.     niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (orzeczenia KRUS wydane przed 01.01.1998 r.)

2.     osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,

3.     opiekunowie w/w osób .

 

Wymienione wyżej osoby kierowane są do udziału w turnusie na wniosek lekarza. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania składają wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Z dofinansowania ze środków PFRON można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym.

 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności  i  wynosi od 20 % do 30 % przeciętnego wynagrodzenia.

 

Dofinansowanie może być wykorzystane tylko przez osobę, której zostało przyznane.

 

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przekazuje poniżej informację PFRON nt.  możliwości elektronicznego  składania wniosków. Zachęcamy do korzystania z nowych rozwiązań.

„Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż od wczoraj w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Już pierwszego dnia - 1 stycznia 2020 r. - pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)”.

Formularze do pobrania na końcu strony

 

LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH

Bariera – przeszkoda, zawada w jakimś działaniu.

 

o       bariery architektoniczne ,

o       bariery w komunikowaniu się ,

o       bariery techniczne.

Formularze do pobrania na końcu strony

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może otrzymać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 95 % kosztów przedsięwzięcia,  nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego  przeciętnego wynagrodzenia. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie  jeżeli:

    rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych ze względu na występujące trudności w poruszaniu się,
    są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami  wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
    w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 

Dofinansowaniem ze środków PFRON może być objęty zakup urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych. Przy pomocy środków PFRON osoba niepełnosprawna może dostosować swoje mieszkanie tak, aby mogła jak najlepiej funkcjonować w nim mimo swojej niepełnosprawności. Może np. zlikwidować progi, zamontować uchwyty, wyrównać poziom podłoża w ciągach komunikacyjnych, zaadaptować łazienkę do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Kolnie.

Formularze do pobrania na końcu strony

 

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,  może uzyskać dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się lub technicznych,  jeżeli w znacznym stopniu ułatwi to osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych czynności i kontaktów z otoczeniem.  Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 95 % kosztów zakupu urządzeń, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Kolnie.

Formularze do pobrania na końcu strony

 

 

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY

 

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się:

    osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny,
    osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające  osobowości prawnej , jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać we właściwym miejscowo Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Wysokość dofinansowania wynosi: do 80 % kosztów sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Formularze do pobrania na końcu strony

 

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

    50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
    Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
    Do wniosku należy dołączyć: kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
    fakturę/y potwierdzające zakup środków pomocniczych lub przedmiotów ortopedycznych określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przekazuje poniżej informację PFRON nt.  możliwości elektronicznego  składania wniosków. Zachęcamy do korzystania z nowych rozwiązań.

„Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż od wczoraj w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Już pierwszego dnia - 1 stycznia 2020 r. - pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)”.

Formularze do pobrania na końcu strony

 

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej  jeżeli:

    prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
    dokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
    udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wypełniony wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wysokość dofinansowania tego zadania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR w Kolnie.

 

Uchwały

Uchwała Nr. XLIII/349/23 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 16 marca 2023 w sprawie określenia zadań na które przeznacza środki PFRON przypadające Powiatowi Kolneńskiemu 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny