Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

ŚWIADCZENIA I DODATKI, O KTÓRE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ RODZINA ZASTĘPCZA,

PROWADZĄCY RODZINNY DOM DZIECKA (OBLIGATORYJNE): 

POMOC FINANSOWA

KWOTA

CZĘSTOTLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA

UWAGI

1) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

a) 785 zł –

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej


b) 1189 zł –

w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka

miesięcznie, na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka

przysługuje również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na następujących zasadach:

a) osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą tej rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia, jeżeli:

uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
– w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

lub

legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
– w szkole,
– w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 w uczelni,
– u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodnie z indywidualnym programem usamodzielnienia

2) dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka

239 zł

miesięcznie, na czas pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka. nie dłużej niż do wygaśnięcia orzeczenia o niepełnosprawności

jak wyżej

 FAKULTATYWNA POMOC NA ZASPOKOJENIE POTRZEB DZIECKA:

 POMOC FINANSOWA

KWOTA

CZĘSTOTLIWOŚĆ OTRZYMYWANIA

UWAGI

dofinansowanie do wypoczynku dziecka

w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie;

w danym roku kwoty:

nie więcej niż 500 zł w ciągu roku

nie dotyczy

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat wysokość ustalana w porozumieniu z tym powiatem.

świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

W zależności od potrzeby dziecka i środków zabezpieczonych w budżecie

jednorazowo

w przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat wysokość ustalana w porozumieniu z tym powiatem.

świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki

w zależności od środków zabezpieczonych w budżecie

jednorazowo lub okresowo

W przypadku dzieci, za które wydatki ponosi inny powiat wysokość ustalana w porozumieniu z tym powiatem.

środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

proporcjonalnie, do wysokości wydatków

okresowo

dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, rodzinnych domów dziecka

 UWAGA:

  1. świadczenia i dofinansowania przyznawane są zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i racjonalności wydatków,
  2. przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń i dofinansowań każdorazowo ocenia się możliwości budżetowe PCPR w Kolnie,
  3. z przyznanego świadczenia lub dofinansowania rodzina zastępcza/ prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązani są rozliczyć się na podstawie dokumentów zawierających dane sprzedającego i nabywcy, takich jak: faktury, rachunki, imienne paragony, polisy, umowy z oświadczeniem o przyjęciu zapłaty, w terminie określonym w decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty Kolneńskiego.

 

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn.zm.), Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 292).

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny