Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Drukuj
poniedziałek, 22 sierpnia 2011 12:47

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy starostwie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

 

ZADANIA RADY

• Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,

• Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,

• Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa § 3 w/w rozporządzenia. Przewodniczący rady, w szczególności:

1.ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;

2.przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;

3.reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;

4.zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;

5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji nie reprezentowanych  w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół. Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kolnie na lata 2015-2019 zostali powołani Zarządzeniem nr 11/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 28.05.2016 r.

W skład Rady wchodzą:

 

PRZEWODNICZĄCY – Krzysztof Rafałowski,

WICEPRZEWODNICZĄCY – Stanisław Bałdyga

SEKRETARZ – Zofia Sowul

CZŁONEK –  Celina Laskowska

CZŁONEK –  Józef Dymerski

 

KONTAKT

 

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób

Niepełnosprawnych przy Staroście Kolneńskim prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno.

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski