Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Mieszkanie chronione Drukuj
piątek, 19 sierpnia 2011 22:26

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 19 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy należy do zadań własnych powiatu.

Mieszkanie chronione powstało dzięki przychylności władz powiatowych i akceptacji przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego oferty przygotowanej przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Kolnie, w ramach konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, ogłoszonego w 2006r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach rozstrzygniętego w/w konkursu ofert, Zarząd Powiatu Kolneńskiego otrzymał dotację w kwocie 13000,00zł na wyposażenie mieszkania chronionego. Środki na remont i modernizację pomieszczeń przeznaczonych na mieszkanie chronione zapewnione zostały w ramach budżetu powiatu.

Mieszkanie chronione znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 69. Jest przeznaczone dla 2-3 pełnoletnich wychowanków opuszczających zastępcze formy opieki, głównie rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny, a zamierzają osiedlić się na terenie powiatu kolneńskiego.

Celem mieszkania jest:

› przygotowanie i zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych pełnoletnim wychowankom opuszczającym zastępcze formy opieki,

›  zapewnienie im warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku i pomoc w integracji ze społecznością lokalną,

› przygotowanie wychowanków do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

Przekazanie wychowankowi miejsca w mieszkaniu obejmuje prawo użytkowania pokoju, kuchni i łazienki wraz z całym wyposażeniem. Przyznanie mieszkania chronionego następuje na wniosek kandydata, po rozpatrzeniu jego sytuacji materialno-bytowej ustalonej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i pozytywnym zaopiniowaniu przez tut. Centrum. Decyzję kierującą wydaje Starosta Kolneński lub z jego upoważnienia Dyrektor PCPR w Kolnie.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIESZKANIA CHRONIONEGO

 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI MIESZKANIA CHRONIONEGO

§ 1

 1. Mieszkanie chronione przeznacza się dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i rodziny zastepcze, którzy przy odpowiednim wsparciu specjalistów mogą prawidłowo funkcjonować w środowisku.
 2. Mieszkanie jest świadczeniem niepieniężnym i stanowi formę pomocy społecznej.
 3. Mieszkanie chronione wyłączone jest  ze sprzedaży.
 4. Mieszkanie chronione funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 5. Warunkiem przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym jest realizacja programu usamodzielnienia.
 6. Mieszkanie przeznaczone jest dla 3 usamodzielnianych wychowanków osiedlających się na terenie powiatu kolneńskiego, którzy nie mają możliwości powrotu do rodziny do czasu uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych i do czasu uzyskania zdolności do samodzielnego życia.
 7. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
 8. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, w mieszkaniu wraz z wychowankiem mogą zamieszkać mąż/ żona i ich dzieci.

 

KIEROWANIE DO MIESZKANIA CHRONIONEGO

 

§ 2

 1. Rozpatrzenie i przyznanie mieszkania chronionego następuje na wniosek kandydata, po rozpatrzeniu jego sytuacji materialno-bytowej ustalonej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego i pozytywnym zaopiniowaniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 2. Skierowanie do mieszkania chronionego następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje Starosta Kolneński lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
 3. Osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym podlegają zameldowaniu zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.).
 4. Mieszkanie chronione ma charakter rotacyjny, a pobyt w nim jest czasowy.
 5. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na okres maksymalnie do dwóch lat, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia nauki przez wychowanka i nie dłuższy niż do ukończenia przez wychowanka 25 lat.
 6. Warunkiem przyjęcia do mieszkania chronionego jest podpisanie umowy osoby zainteresowanej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz przyjęcie przez nią regulaminu mieszkańca mieszkania chronionego.
 7. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
 8. Mieszkaniec może być częściowo lub całkowicie zwolniony z odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 9. Decyzję o zwolnieniu całkowitym lub częściowym z odpłatności wydaje Dyrektor PCPR w Kolnie.
 10. Bezpośredni nadzór nad mieszkaniem chronionym i wychowankami sprawuje pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej związane z usamodzielnianiem wychowanków.
 11. Mieszkaniec traci prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym na skutek :

a)      upływu terminu jaki został ustalony w decyzji administracyjnej,

b)      pozbawieniu tego prawa na wniosek właściwego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z powodu :

- nie przestrzegania regulaminu mieszkańca mieszkania chronionego,

- nie realizowania indywidualnego programu usamodzielnienia.

12. W przypadku określonym w ust. 11 pkt a mieszkaniec jest obowiązany do opuszczenia mieszkania chronionego w ostatnim dniu terminu określonego w decyzji, natomiast w przypadku określonym w ust. 11 pkt b w ciągu 7 dni od daty doręczenia decyzji o pozbawieniu prawa do zamieszkiwania.

13. Po zakończeniu pobytu w mieszkaniu chronionym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ani Powiat Kolneński nie mają obowiązku zapewnienia lokalu mieszkalnego.

 

ZASADY POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM

§ 3

 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym obejmuje w szczególności prawo użytkowania wydzielonego pokoju, kuchni i łazienki , wraz z wyposażeniem.
 2. Wychowanek zamieszkujący w mieszkaniu ma obowiązek przestrzegać wewnętrznego regulaminu mieszkańca mieszkania chronionego ustalonego i zatwierdzonego przez Dyrektora PCPR w Kolnie.
 3. Wychowanek przebywający w mieszkaniu chronionym ma zapewnioną pomoc pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w zakresie doradztwa, pomocy socjalnej, pomocy pedagogicznej.
 4. Obowiązkiem mieszkańca mieszkania chronionego jest :
 1. umożliwienie pracownikom upoważnionym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wizytowania mieszkania chronionego w celu przeprowadzania inwentaryzacji wyposażenia, a także w celu sprawdzenia realizacji programu usamodzielnienia i  przestrzegania  regulaminu mieszkańca,
 2. współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, celem umożliwienia udzielenia pomocy przez PCPR.
 1. W mieszkaniu chronionym mogą zamieszkiwać tylko osoby wymienione w decyzji administracyjnej.
 2. Poza uprawnionymi osobami w mieszkaniu chronionym nie mogą przebywać inne osoby na czas dłuższy niż okres wizyty towarzyskiej lub rodzinnej trwający nie dłużej niż dwa dni.
 3. Udostępnienie pomieszczeń mieszkania chronionego w celach pobytowo-noclegowych osobom nieuprawnionym jest korzystaniem z usługi w sposób niezgodny z przeznaczeniem i stanowić będzie podstawę do uchylenia decyzji administracyjnej przyznającej prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym.

 

DOKUMENTACJA

§ 4

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie prowadzi dokumentację:

 1. Księgę ewidencji klientów mieszkań chronionych, która zawiera:

a)      imię i nazwisko osoby przyjętej,

b)      datę i miejsce urodzenia,

c)      imiona rodziców i ich miejsce zamieszkania,

d)      miejsce stałego zameldowania,

e)      numer dowodu osobistego,

f)        decyzję z PCPR kierującą do mieszkania chronionego,

g)      czas pobytu w mieszkaniu chronionym,

h)      wysokość odpłatności.

 1. Księgę meldunkową.
 2. Obsługę administracyjno-finansową.

REGULAMIN MIESZKAŃCA

MIESZKANIA CHRONIONEGO

POWIATU KOLNEŃSKIEGO

 

Mieszkanie chronione jest mieszkaniem przeznaczonym dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i rodziny zastępcze, którzy przy odpowiednim wsparciu specjalistów mogą prawidłowo funkcjonować w środowisku.

§ 1

 1. Mieszkanie chronione jest formą mieszkalnictwa grupowego dla osób, które ukończyły 18 rok życia, opuściły zastępcze formy opieki, nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego i zamierzają osiedlić się na terenie powiatu kolneńskiego.
 2. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest czasowy.
 3. Decyzję kierującą do mieszkania chronionego wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

§ 2

 1. Przekazanie wychowankowi mieszkania chronionego następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Przekazanie wychowankowi miejsca w mieszkaniu chronionym obejmuje prawo użytkowania pokoju, kuchni i łazienki wraz z całym wyposażeniem.
 3. Wychowanek zamieszkujący w mieszkaniu chronionym ponosi koszty związane z jego eksploatacją tj. czynsz. Wysokość opłat określa umowa najmu.
 4. Wychowanek zamieszkujący w mieszkaniu jest obowiązany w szczególności:

a)      korzystać z pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem,

b)      dokonywać bieżącej i należytej konserwacji i napraw składników majątkowych, tj:

- podłóg, posadzek oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,

- okien i drzwi,

- wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,

- trzonów kuchennych, kuchni grzejników wody przepływowej( gazowych, elektrycznych i węglowych), brodzika, misy klozetowej, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,

- przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,

- malowanie oraz naprawa uszkodzeń tynków ścian i sufitów.

c)      nie uszczuplać składników majątkowych, nie może dysponować powierzonym mu sprzętem na rzecz osób trzecich ani oddawać ich w użyczenie innym osobom,

d)      przestrzegać zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych.

 

§ 3

Użytkownik mieszkania chronionego zobowiązuje się do przestrzegania następujących norm postępowania:

 1. Utrzymania czystości w lokalu.
 2. Respektowania ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600.
 3. Goście mają prawo przebywać w lokalu do godziny 2200, za wyjątkiem wizyty towarzyskiej lub rodzinnej, trwającej nie dłużej niż dwa dni.
 4. Na terenie mieszkania obowiązuje zakaz nocowania osobom trzecim. Udostępnianie pomieszczeń mieszkania chronionego w celach pobytowo-noclegowych osobom nieuprawnionym jest korzystaniem z usługi w sposób niezgodny z przeznaczeniem i stanowić będzie podstawę do uchylenia decyzji administracyjnej przyznającej prawo do pobytu w mieszkaniu chronionym.
 5. Na terenie mieszkania chronionego i terenie przyległym do budynków obowiązuje zakaz nadużywania alkoholu i zakaz używania środków odurzających.

§ 4

Podstawowymi zasadami regulującymi życie osób w mieszkaniu chronionym są:

 1. Swoboda w dokonywaniu wyborów przez każdego mieszkańca dotycząca życia osobistego  z zachowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Posiadanie własnego ubioru, przedmiotów osobistych.
 3. Udział w czynnościach życia codziennego poprzez:

a)     utrzymywanie czystości osobistej i mieszkania,

b)     dbanie o własne rzeczy i wyposażenie mieszkania,

c)      dokonywania zakupów,

d)     przygotowywania posiłków,

e)     pomocy współmieszkańcom,

f)        obchodzenia świąt i uroczystości ( imienin, urodzin itp.) w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego,

g)     utrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi w miarę możliwości poza mieszkaniem chronionym, w pilnych i uzasadnionych sprawach rodzinnych i osobistych, za zgodą współmieszkańców w mieszkaniu chronionym,

h)      realizowania obowiązku szkolnego, pracy lub innych kontaktów z instytucjami i pracodawcami,

i)        spędzanie czasu wolnego zgodnie z własnymi upodobaniami, pozwalającymi na pielęgnowanie hobby i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

j)        dbałość o zdrowie,

k)      zachowywanie prawidłowych relacji pomiędzy mieszkańcami a pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie,

l)        utrzymywanie odpowiedniej atmosfery domowej,

m)   poszanowanie własnej godności osobistej i współmieszkańców,

n)      przestrzeganie podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz współżycia społecznego.

 

§  5

Bezpośredni nadzór nad mieszkaniem chronionym i wychowankami sprawuje pracownik Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej związane z usamodzielnianiem wychowanków.

§ 6

Obowiązkiem mieszkańców jest:

 1. Umożliwienie pracownikom upoważnionym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wizytowania mieszkania chronionego w celu przeprowadzania inwentaryzacji wyposażenia, a także w celu sprawdzenia realizacji programu usamodzielnienia, przestrzegania regulaminu mieszkania.
 2. Współuczestniczenie z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, celem umożliwienia udzielenia pomocy przez PCPR.

§ 7

W przypadku nieprzestrzegania powyższego regulaminu, bądź odstąpienia od warunków umowy mieszkaniec użytkujący mieszkanie chronione zobowiązuje się do opuszczenia w/w lokalu w terminie 14 dni i pokrycia kosztów związanych z ewentualną dewastacją i naprawami wyposażenia mieszkania.

§ 8

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia przyjęcia.

 

 

Dyrektor PCPR w Kolnie

 

Krzysztof Sobiewski

 

Uchwała Nr IX/45/07

Rady Powiatu w Kolnie

z dnia 27 czerwca 2007r.

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

 

Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006r. Nr 135, poz. 950, Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007r. Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320) Rada Powiatu Kolneńskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w brzmieniu określonym, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolneńskiego i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

 

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr Józef Stanisław Szymanowski

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr IX/45/07

Rady Powiatu Kolneńskiego

z dnia 27.06.2007r.

 

 

ZASADY PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI

ZA POBYT W MIESZKANIU CHRONIONYM

POWIATU KOLNEŃSKIEGO

 

 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny.
 2. Z tytułu najmu Najemca jest zobowiązany opłacać Wynajmującemu media tj. opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę ciepłą i zimną oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz abonament radiowo-telewizyjny.
 3. Miesięczny czynsz za wynajem mieszkania chronionego ustala Zarząd Powiatu Kolneńskiego .

4. Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym dokonuje się w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc, przelewem na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

5. Nie regulowanie ustalonych opłat podlega ściągnięciu w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

6.  Osoby skierowane do mieszkania nie ponoszą opłat, jeżeli:

a) dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

b) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

7. Osoby skierowane do mieszkania chronionego ponoszą odpłatność, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium określonego w ustawie.

 

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Józef Stanisław Szymanowski

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski