Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Specjalistyczny ośrodek Drukuj
sobota, 20 sierpnia 2011 10:40

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69

Ośrodek Wsparcia zapewnia opracowanie planu pomocy rodzinie i wspólne zaplanowanie drogi wyjścia z trudnej sytuacji. Ośrodek oferuje 10 miejsc noclegowych, w których osoby dotknięte przemocą znajdą bezpieczne schronienie.

Świadczy bezpłatną i fachową pomoc: doradczą, informacyjną, psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną, socjalną i bytową.

Telefon kontaktowy:

(0-86) 2781299 (całodobowy, przez cały tydzień), lub (0-86) 2781334 od godz. 730 do godz. 1530 (w dni robocze).

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1. Mieszkańcy z całej Polski mogą liczyć w naszej placówce na bezpłatną pomoc specjalistów z różnych dziedzin.

2. Placówka jest przystosowana zarówno do prowadzenia spotkań indywidualnych jak i zajęć grupowych.


3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Kolnie działa według standardów podstawowych usług, które obejmują zakres:

  • interwencyjny,
  • potrzeb bytowych,
  • terapeutyczno-wspomagający.


4. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Ośrodkiem jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie jako zadanie zlecone przez administrację rządową.

5. Ośrodek nadzoruje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

6. Ośrodek jest jednostką całodobowego pobytu o zasięgu ogólnokrajowym .

7. Pracą w Ośrodku koordynuje pracownik wskazany przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

8. Wydatki na działalność Ośrodka ujmuje się w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

9. Ośrodek dysponuje 10 miejscami i przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Formy pomocy realizowane w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- poradnictwo rodzinne (codziennie od godz. 730 do godz. 1530),
- poradnictwo psychologiczne ( 14, 16, 21, 28 grudnia )
- poradnictwo pedagogiczne (codziennie od godz. 730 do godz. 1930),
- poradnictwo prawne ( w każdy piątek od godz. od godz. 1000 do godz. 1400),
- interwencja kryzysowa (całodobowo),
- doradztwo i edukacja (codziennie od godz. 730 do godz. 1530),
-
zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej (całodobowo).

Każda z wymienionych form pomocy jest bezpłatna!

Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia można zgłaszać się bez skierowania, warto jednak wcześniej zadzwonić aby ustalić termin spotkania. Pozwoli to na uniknięcie żmudnego oczekiwania.
Osoby w sytuacji kryzysowej przyjmowane są natychmiast!


Placówka współpracuje systematycznie z wszystkimi służbami, które w zakresie swoich kompetencji zapewniają bezpieczeństwo i wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie.

 

GŁÓWNY CEL OŚRODKA

 

1.     Celem Ośrodka jest zapewnienie osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy warunków do całodobowego pobytu.

2.     Ośrodek zapewnia  w  szczególności :

a)     miejsce pobytu, wyposażone w niezbędny sprzęt i środki utrzymania higieny osobistej,

b)   wyżywienie wg zasad określonych w regulaminie organizacyjnym Ośrodka,

c)   terapię zajęciową - czynny udział w zajęciach m.in.:

- zajęcia grup wsparcia dla dorosłych,

- zajęcia grup wsparcia dla dzieci,

- indywidualne spotkania z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem,

d)     spokój i bezpieczeństwo na terenie Ośrodka .

 

Zadania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

• rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy;
• wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, w tym: reprezentowanie interesów osób i rodzin w urzędach;
• prowadzenie interwencji kryzysowej;
• zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpiecznego, całodobowego schronienia w sytuacji zagrożenia;
• udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego;
• prowadzenia działań terapeutyczno-wspomagających,

• prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
• objęcie specjalistyczną pomocą dzieci – świadków przemocy(pomoc psychologiczno – pedagogiczna i socjoterapeutyczna );
• realizacja procedury „Niebieska Karta”;
• organizowanie szkoleń dla kadry realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
• opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych umożliwiających rodzinie dotkniętej przemocą lub inną sytuacją kryzysową przezwyciężanie trudności;
• organizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z mediami;
• monitorowanie i ewaluacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy;
• stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (m.in.: sądy, prokuratura, policja, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe);
• współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodków Pomocy Społecznej, w szczególności w zakresie pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskich Kart”;
• uczestnictwo w pracach zespołów interdyscyplinarnych;
• uczestnictwo w pracach nad tworzeniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
• analiza skali zjawiska przemocy w rodzinie;
• prowadzenie dokumentacji.

 

Zarządzenie Nr 3/07

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

z   dnia  06 kwietnia  2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie .

 

W związku z tym, iż w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie utworzony został Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla  Ofiar Przemocy w Rodzinie na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na podstawie § 6 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie  zarządza się co następuje :

§ 1.

 

Ustala się regulamin  Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie ul. Wojska Polskiego 69, określający jego organizację, cel, zadania, zasady funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .

 

Dyrektor

Krzysztof  Sobiewski

Załącznik

do  Zarządzenia Nr  3/07

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kolnie

z dnia 06 kwietnia 2007 r.

R E G U L A M I N

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, jako zadanie zlecone przez administrację rządową.

2.      Nadzór nad pracą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pełni Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

3.      Ośrodkiem kieruje pracownik wskazany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

4.      Ośrodek jest jednostką całodobowego pobytu o zasięgu wojewódzkim .

5.      Wydatki na działalność Ośrodka ujmuje się w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

§ 2

Ośrodek dysponuje 10 miejscami pobytu (schronienia) i przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie będącymi mieszkańcami województwa podlaskiego.

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zasady działania Ośrodka

§ 3

1.      Ośrodek  jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

2.      Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne, pedagogiczne,  psychiatryczne, socjalne, medyczne oraz zapewnia bezpieczne schronienie  dostępne przez całą dobę osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej kryzysowej sytuacji, mające na celu zapobieganie  powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób i rodzin.

3. Pomoc w schronieniu nie jest rozwiązaniem problemów mieszkaniowych i finansowych klientów Ośrodka. Jest to krótkoterminowe działanie ratunkowe w najtrudniejszych sytuacjach, co oznacza, że PCPR nie przejmuje odpowiedzialności za sytuacje finansową i mieszkaniową podopiecznych po upływie okresu pobytu.

4.  Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny.

5.  Ze schronienia w Ośrodku mogą korzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji oraz nie wykazujące zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie zdrowiu lub życiu klienta, jak  i innych osób przebywających w  Ośrodka.

6.  Do Ośrodka nie będą przyjmowane osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków i  innych środków odurzających.

ROZDZIAŁ III

Cele  i zadania  Ośrodka

§ 4

1.      Celem Ośrodka jest zapewnienie osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy warunków do całodobowego pobytu.

2.      Ośrodek zapewnia  w  szczególności :

a)      miejsce pobytu, wyposażone w niezbędny sprzęt i środki utrzymania higieny       osobistej,

b)    3 posiłki na dobę (w tym jeden ciepły),

c)   terapię zajęciową - czynny udział w zajęciach m.in.:

- zajęcia grup wsparcia dla dorosłych,

- zajęcia grup wsparcia dla dzieci,

- indywidualne spotkania z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, pracownikiem

socjalnym, lekarzem, psychiatrą,

d)       spokój i bezpieczeństwo na terenie Ośrodka.

 

ROZDZIAŁ IV

Prawa podopiecznych Ośrodka

§ 5

Klient Ośrodka ma prawo do :

1. pobytu w  Ośrodka przez okres ustalony na podstawie porozumienia nie dłużej niż  3 miesiące  w zależności od sytuacji życiowej klienta, z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych  jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy,

2. przedłużenie pobytu może nastąpić dopiero na pisemny wniosek klienta, uzasadniający szczególnie trudną sytuację życiowa, aktywne współdziałanie klienta z pracownikiem Ośrodka dążące do wyjścia z sytuacji kryzysowej,

3. otrzymania na czas pobytu w hotelu: kocy, pościeli oraz ręczników, w miarę posiadania środków higieny osobistej, naczyń stołowych i kuchennych, korzystania z 3 posiłków na dobę (w tym jeden ciepły),

4. w miarę posiadania środków finansowych przez organ prowadzący, otrzymania pomocy w formie rzeczowej,

5. korzystania z urządzeń Ośrodka oraz sprzętu RTV i AGD w wyznaczonych do tego celu godzinach  i pomieszczeniach,

6. korzystania z pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej oraz socjalnej ze strony personelu Ośrodka,

7. do zgłaszania skarg i wniosków dotyczących pobytu w Ośrodku, Dyrektorowi PCPR w Kolnie oraz personelowi dyżurującemu,

8. do otrzymania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej fakt pobytu w Ośrodka, jak i odbytych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, socjalnych i terapeutycznych,

9. do wglądu w dokumentację Ośrodka dotycząca własnej osoby, posiadania na terenie Ośrodka rzeczy osobistych, z wyjątkiem przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla innych osób lub zakłócać spokój.

Klienci Ośrodka są uprawnieni tylko do świadczeń medycznych wynikających z posiadanych uprawnień do ubezpieczania zdrowotnego. W nagłych uzasadnionych przypadkach wzywane będzie Pogotowie Ratunkowe.

ROZDZIAŁ V

 

Obowiązki klientów Ośrodka

§ 6

Podopieczni mają obowiązek:

1. przestrzegania regulaminu oraz poleceń pracowników Ośrodka,

2. opuszczenia placówki w terminie określonym w porozumieniu nie później niż do godz. 15:00,

3. podporządkowania się wszelkim poleceniom Dyrektora PCPR w Kolnie, jak i zatrudnionego personelu w Ośrodku, mających na względzie bezpieczeństwo i zachowanie porządku na terenie placówki,

4. aktywnego uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach oraz podejmowania działań mających na celu wyjście z sytuacji kryzysowej,

5. dbania o higienę osobistą oraz o ład i porządek zajmowanych pomieszczeń ( kuchnia, łazienka, pokoje ),

6. szczególne dbanie o mienie Ośrodka ( wyposażenie, sprzęt RTV, AGD) powierzone koce,  pościel, ręczniki, naczynia stołowe i kuchenne, itp. oraz ich zwrot w momencie opuszczenia Ośrodka,

7.  przestrzeganie zasad poprawnych kontaktów międzyludzkich, a zwłaszcza:

- nie używania siły fizycznej oraz innych form przemocy,

- nie używania słów wulgarnych,

- dbania o spokój i ciszę dla innych w myśl zasady „ nie jesteś sam”,

- zasad kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami przebywającymi w Ośrodku,

8. sprawowania ciągłego nadzoru i opieki nad swoimi dziećmi.

 

Klientka Ośrodka  ma obowiązek osobiście zajmowania się swoimi dziećmi, dopilnowania aby swoim zachowaniem nie działały na szkodę innych mieszkańców, oraz nie utrudniały pracy pracownikom Ośrodka. W przypadku pozostawienia dzieci pod opieką innej klientki Ośrodka konieczne jest pozostawienie pisemnego oświadczenia woli osoby przejmującej opiekę wraz z określeniem daty i godziny sprawowania tej opieki. W pozostałych przypadkach dzieci będą umieszczane, do czasu unormowania sytuacji, w  rodzinie zastępczej o charakterze Pogotowia Rodzinnego lub Pogotowiu Opiekuńczym.

 

ROZDZIAŁ VI

Zarządzenia porządkowe

§ 7

1. Na terenie Ośrodka obowiązuje:

-   cisza nocna w godz. 22:00-06:00,

-   zakaz opuszczania Ośrodka po godz. 21:00,

-   osoby, które przekraczają bez uzasadnionych przyczyn zasady nie będą mogły

skorzystać z noclegu; odstąpienie od tych zasad może nastąpić w drodze wyjątku po

uzyskaniu zgody Dyrektora PCPR w Kolnie lub wyjątkowo pracownika dyżurującego.

2. Pracownicy Ośrodka mają prawo kontrolować sposób użytkowania wszystkich zajmowanych przez klienta pomieszczeń Ośrodka.

3.  Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia tytoniu (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi)  i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

4.  Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania pod wpływem alkoholu, jak i innych środków odurzających. W uzasadnionych przypadkach klient zobowiązany będzie do poddania się odpowiednim badaniom.

5.  Mieszkańcy Ośrodka nie mogą przyjmować wizyt osób trzecich na terenie Ośrodka, poza przypadkami ustalonymi z pracownikami Ośrodka.

6.   Samowolne opuszczenie Ośrodka na czas przekraczający 48 godz. skutkować będzie natychmiastowym usunięciem z placówki.

7.  Każdorazowe wyjście poza teren Ośrodka powinno zostać zgłoszone dyżurującemu pracownikowi i wpisowi do książki wyjść.

8.   Na terenie Ośrodka nie można posiadać zwierząt.

9.  W pokojach mieszkalnych Ośrodka nie można używać urządzeń grzejnych (np. czajnik elektryczny, grzejnik elektryczny).

 

ROZDZIAŁ VII

Naruszenie regulaminu

§ 8

1.  Klient Ośrodka ponosi konsekwencje naruszenia regulaminu, ze skutkiem natychmiastowego opuszczenia placówki.

2.  W przypadku zniszczenia powierzonego mienia, klient zobowiązany jest do pokrycia strat wynikających z jej winy.

3.  Personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste klientów pozostawione w obiekcie bez nadzoru. Po upływie 7 dni od daty opuszczenia Ośrodka rzeczy zostaną usunięte.

Na czas pobytu klienta w Ośrodku zostaje zawarte porozumienie. W przypadkach nie określonych w regulaminie wiążąca jest decyzja Dyrektora PCPR w Kolnie.

 

Akty prawne stanowiące podstawę działalności Ośrodka

 

-  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r Nr. 64, poz. 593 ze zm.).
-  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia  29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2005r. Nr180, poz.1493).
-  Rozporządzenie MPiPS z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. z 2006 r Nr 127, poz. 890).
-  Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z dnia 25 września 2006 roku.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzi oddziaływania korekcyjno- edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Ośrodek wdraża programy korekcyjno- edukacyjne wobec sprawców przemocy, które mają na celu:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;
  • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania przemocy;
  • zdobycia i podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie.

 

Programy korekcyjno – edukacyjne skierowane są do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec, których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno- edukacyjnym. Programem objęte są również osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków – w tym przypadku oddziaływania korekcyjno- edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii oraz osoby, które samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w  w/w programach.


Nowe zarządzenie z załącznikami można pobrać TUTAJ

 

 

Zarządzenie nr 6/10

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

z dnia 16 lipca 2010r.

w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 3/07 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie z dnia 6 kwietnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale III w § 4 pkt 2 skreśla się podpunkt b („3 posiłki na dobę (w tym jeden ciepły)”).

2. W miejsce uchylonego podpunktu wprowadza się nowy podpunkt b w brzmieniu:

„b) organizuje wyżywienie, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącego integralną część regulaminu”.

3. Wprowadza się dodatkowo trzy załączniki:

- dotyczący procedur dotyczących organizowania środków czystości, higieny osobistej (załącznik nr 2 do Zarządzenia)

- wzór wniosku o przyjęcie do Ośrodka (załącznik nr 3),

- karta przyjęcia do Ośrodka (załącznik nr 4).

Wprowadzone załączniki nr 2, 3, 4 stanowią integralną część regulaminu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor

Krzysztof Sobiewski

Załącznik nr 1

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA WYŻYWIENIA

W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE

§ 1

Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają szczegółowe zasady organizowania wyżywienia dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie.

§ 2

Ośrodek zapewnia wyżywienie w postaci finansowania produktów żywnościowych w całości lub w części w zależności od dochodu rodziny.

Kwotę miesięczną wyżywienia w Ośrodku ustala się procentowo w zależności od dochodu osoby w przypadku, gdy jest osobą samotną, lub dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z tabelami:

a) osoba samotna

Dochód na osobę w rodzinie

% dziennego kosztu pokrywany przez Ośrodek

Średnia kwota przeznaczona na dzienne wyżywienie na osobę

0 – 150 zł

100

10

151 – 299 zł

70

7

300 – 476 zł

40

4

477 i więcej

0

0

b) osoba z rodziną

Dochód na osobę w rodzinie

% dziennego kosztu pokrywany przez Ośrodek

Średnia kwota przeznaczona na dzienne wyżywienie na osobę

0 - 100 zł

100

10

101- 239 zł

70

7

240 – 350 zł

40

4

351 i więcej

0

0

§ 3

Przez dochód rodziny rozumie się:

1. Dochód finansowy z pracy zawodowej udokumentowanej i z pracy dorywczej.

2. Pomoc finansowa z instytucji.

3. Pomoc finansowa ze strony rodziny poświadczona na piśmie.

4. Świadczenia alimentacyjne, rodzinne, stypendia itp.

§ 4

1. Klient/ka przygotowuje posiłki samodzielnie z artykułów spożywczych.

2. Klient/ka ustala tygodniowy plan zakupów artykułów spożywczych w porozumieniu z pracownikiem Ośrodka.

3. Klient/ka samodzielnie dokonuje zakupów artykułów spożywczych według ustalonego z personelem Ośrodka planu.

4. Klientka otrzymuje bony żywnościowe na każdy dzień pobytu w Ośrodku. Bony realizuje we wskazanym sklepie spożywczym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

5. W uzasadnionych trudną sytuacją klienta/ki przypadkach przez okres pierwszych trzech dni pobytu w Ośrodku pracownik wspomaga klienta/kę w powyższych obowiązkach.

6. W kwestiach spornych i sytuacjach nie objętych powyższymi zasadami ostateczna decyzja należy do Dyrektora PCPR lub pracownika kierującego Ośrodkiem.

§ 5

1.Pracownik ma obowiązek informować klientów Ośrodka o potrzebie sporządzania zapotrzebowania na produkty żywnościowe na piśmie.

2. Pracownik zatwierdza i weryfikuje listę zapotrzebowania na żywność.

Załącznik nr 2

PROCEDURY DOTYCZĄCE

ODRGANIZOWANIA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY OSOBISTEJ W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE

§ 1

Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają szczegółowe zasady organizowania środków czystości i higieny osobistej dla klientów Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie.

§ 2

1. Artykuły higieny osobistej i środki czystości znajdują się w pokoju nr 1 (pokój specjalistów) w szafie. Wydawane są klientowi według ustalonej potrzeby.

2. Pracownik za każdym razem ma obowiązek odnotować w zeszycie ewidencyjnym ilość wydanych w/w artykułów. Klient kwituje odbiór czytelnie podpisując się na danym dokumencie.

§ 3

Ośrodek zapewnia danemu klientowi wydanie artykułów higieny osobistej i środków czystości. Pracownik ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu w/w produktów do czasu pozyskania własnych środków finansowych.

§ 4

1.Pracownik ma obowiązek informować klientów Ośrodka o potrzebie sporządzania zapotrzebowania na środki czystości i higieny osobistej na piśmie.

2. Pracownik zatwierdza i weryfikuje listę zapotrzebowania n. środki czystości i higieny osobistej.

3. W kwestiach spornych i sytuacjach nie objętych powyższymi zasadami ostateczna decyzja należy do Dyrektora PCPR lub pracownika kierującego Ośrodkiem.

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

…………………………………………..… …….…………………….

imię i nazwisko miejscowość i data

…………………………………………………

adres zameldowania/ostatniego pobytu

………………………………………….……..

………………………………………….……..

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

w Kolnie

Proszę o przyjęcie mnie z dniem…………………………………do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie. Nie mogę przebywać w dotychczasowym miejscu pobytu ze względu na stosowaną wobec mnie przemoc.

Proszę również o przyjęcie moich dzieci.

LP.

Imię i nazwisko dziecka

Wiek dziecka
……………………………….… …..……...………………………………

podpis osoby przyjmującej podpis osoby składającej wniosek

Załącznik nr 4

KARTA PRZYJĘCIA DO SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLNIE

PRZYJMUJĄCY:

Imię i nazwisko-……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data przyjęcia-………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Godzina przyjęcia-…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Stały adres zamieszkania-……………………………………………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko, adres osoby zaufanej (z którą można się skontaktować w sprawach klientki /klienta

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….

Kto skierował (dane szczegółowe lub od kogo uzyskała informacje o ośrodku……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….

Kto towarzyszył klientce / klientowi……………………………………………………………………………………………………….

Imiona, nazwiska i wiek dzieci przyjętych wraz z klientką / klientem:

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………

Imiona, nazwiska i wiek podopiecznych klientki / klienta, którzy mogą być narażeni na zagrożenie a przebywają poza ośrodkiem-………………………………………………………………….………………………………………………

Kto wymaga pomocy lekarskiej i jakiej-……………………………………………….…………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

Kto pozostaje pod opieką lekarską, nazwisko lekarza lub instytucji leczniczej-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kto zażywa stale leki, jakie, czy ma je przy sobie-…………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..………

Czy istnieje aktualnie zagrożenie ze strony sprawcy przemocy, do kogo może być skierowane-………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Czy sprawca przemocy groził, że ją zabije tak nie

Naśle kogoś, aby ją zabił tak nie

Oszpeci, okaleczy sam tak nie

Naśle kogoś kto ją oszpeci tak nie

Bił dotkliwie tak nie

Atakował osoby udzielające pomocy klientce tak nie

Usiłował zabrać jej dzieci tak nie

Niszczył należące do niej mienie tak nie

Zniesławił ją wobec otoczenia tak nie

Groził samobójstwem tak nie

Znęcał się nad dziećmi tak nie

Znęcał się nad dorosłymi członkami rodziny tak nie

Przebywał w więzieniu tak nie

Jest uzależniony od alkoholu tak nie

Jest chory psychicznie tak nie

SYTUACJA AKTUALNA KLIENTKI / KLIENTA

Co się stało właśnie teraz, co skłoniło ją właśnie teraz do zwrócenia się o pomoc-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co czuła gdy to się stało-…………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Jak czuje się teraz-…………………………………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Odpowiedź na pytanie: „W czym mogę pani / panu pomóc w tej chwili i w jaki sposób?”-.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Odpowiedź na pytanie: „Kto może pani / panu pomóc w tej chwili i w jaki sposób?”-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opisz aktualny stan klientki / klienta (wygląd zewnętrzny, stan psychiczny, sposób komunikowania się)-..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy sądzisz, że klientka / klient ma aktualne myśli samobójcze, tendencje samobójcze

tak nie

Jaką podjąłeś decyzję, jeśli stwierdzisz wysoki poziom ryzyka u klientki / klienta lub u osób o których zebrałeś informacje-…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z kim konsultowałeś się przed podjęciem decyzji, bądź dlaczego odstąpiłeś od konsultacji-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jaki był wynik konsultacji-……………………………………………..……………………………………………………………………….

Do kogo zwróciłeś się o pomoc (służba zdrowia, policja, itp.)-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czy, jakiej i kiedy udzielono pomocy-…………………….…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

PRZYJĘCIE

Czy skontaktowałeś klientkę / klienta z przedstawicielami samorządu

tak nie

W którym pokoju zamieszkała klientka…………………………czy ma pościel, bieliznę, środki czystości, odzież lub czy otrzymała je w ośrodku:

tak nie

Jakie sprawy ma pilnie załatwić jutro-……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opisz problemy i trudności dyżurnego w udzielaniu pomocy klientce / klientowi-…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………

podpis

 

Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1958 r. A.D.:
Decyzją Sądu Najwyższego zabroniono w USA segregacji rasowej w szkołach.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski