Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek   7:30 - 15:30
   
Pomoc Społeczna
ZAPYTANIE OFERTOWE - dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku Drukuj
czwartek, 06 kwietnia 2017 13:45

Kolno, dnia 6 kwietnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji administracyjno-mieszkalnej na funkcję administracyjną i środowiskowy dom samopomocy wraz z jego rozbudową, nadbudową i przebudową, oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę murów oporowych, dojazdów, parkingów i nowego wjazdu na działkę a także przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczego i energetycznego, na terenie obejmującym działki nr 1727/14 i 1727/15, oraz części działek 1727/1 i 3193/2, położone na terenie miasta Kolno.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami;

2) uszczegółowiony projekt budowlany – wykonawczy, dla ww. branż;

3) szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż;

4) kosztorysy inwestorskie – oddzielne dla poszczególnych branż – opracowane zgodnie z

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

Więcej…
 
Instytucje pomocy społecznej Drukuj
sobota, 20 sierpnia 2011 00:16

Działania z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy administracji rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Więcej…
 
Polski system pomocy społecznej Drukuj
sobota, 20 sierpnia 2011 00:11

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Organy te realizując zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Więcej…
 
Zadanie powiatu z zakresu pomocy społecznej Drukuj
sobota, 20 sierpnia 2011 00:08

Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka — po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

Więcej…
 


Szukaj

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
29 Sierpnia 2017
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
Ulti Clocks content

Dziś w przeszłości

29 August 1885 r. A.D.:
W Niemczech został opatentowany pierwszy motocykl. Jego konstruktorem był Gottlieb Daimler.

Mapa Ostrzeżeń Mapa ostrzeżeń dla Polski